Kategorie

Regulamin sklepu

§ 1 Strony umowy, zakres działalności

1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.homedecoration.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Home Decoration Sp. z o.o, ul.Leszczynowa 6, 55-080 Smolec, NIP: 896-153-22-39, REGON: 022022527,KRS 0000442390, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS  zwanego dalej "Sprzedającym" lub „Sklepem”; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu "Klientem".

2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Treść strony internetowej www.homedecoration.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą mechanizmu składania zamówień dostępnego na stronie internetowej www.homedecoration.pl.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.homedecoration.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

5. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego towaru), co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.

6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.

7. Sprzedający w przypadku wątpliwości odnośnie danych Klienta może zwrócić się do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (również po automatycznym wygenerowaniu przez system jego przyjęcia) w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku potwierdzenie zamówienia uważa się za dokonane dopiero z chwilą uzgodnienia tych danych między Klientem a Sklepem.

8. Sprzedający będzie uprawniony do niezwłocznej zmiany statusu potwierdzenia zamówienia w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, jeśli pomiędzy złożeniem zamówienia a upływem tego terminu stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu, czego Sprzedający nie mógł przewidzieć w momencie przyjęcia zamówienia ze względu na proces przebiegu informacji o statusie zrealizowanych zamówień.

§ 3 Ceny i opis produktów

1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.

3. Koszty dostawy na terenie Polski i na terenie państw, o których mowa w §1 ust. 4 będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli „Koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a ich dokładne określenie następuje w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który zostanie wysłany Klientowi wraz z zamówionym towarem. Na żądanie Klienta zgłoszone w zamówieniu i wyłącznie po podaniu niezbędnych danych obejmujących: nazwę firmy Klienta lub imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer NIP (z wyjątkiem osób fizycznych, gdzie nie jest on wymagany) wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem. W przypadku nie podania przez osobę fizyczną numeru NIP, wystawiony zostanie paragon imienny.

5. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.homedecoration.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 2 cm.

6. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.homedecoration.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

§ 4 Warunki płatności

1. Płatności za zakupione towary realizowane są za pobraniem lub jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy, PayPal lub inny sposób przedpłaty wskazany na stronie www.homedecoration.pl).

2. W przypadku opłaty za pobraniem naliczone są dodatkowe opłaty, których przybliżona wysokość znajduje się w tabeli „Koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a które są dokładnie określane są w potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez Sklep.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub adres email: biuro@homedecoration.pl

3. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu drogą emailową.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Zamawiający - konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał inny sposób zwrotu Towaru do Sprzedawcy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego - konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zwracanego Towaru.

10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

11. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


§ 6 Warunki dostawy

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta w zamówieniu adres, lub na adres otrzymany od Klienta w procesie weryfikacji danych w przypadku opisanym w §2 ust. 7.

2. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia oraz ewentualny numer klienta.

3. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, Klient otrzyma na wskazany adres internetowy przypomnienie o statusie złożonego zamówienia. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku możliwe jest jednak ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia określony według dnia wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.

4. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.

5. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów spowodowane przyczynami występującymi po stronie firmy kurierskiej, za pomocą której realizowana jest wysyłka.

6. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.

8. W przypadku zwłoki w dostawie, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Sprzedającego.

9. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

§ 7 Szkody powstałe podczas transportu

1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Klient jest zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W uwagach protokołu należy zaznaczyć, czy towar był zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W uzasadnionych przypadkach kiedy np. protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, protokół będzie niekompletny lub niezrozumiały lub oczywistym będzie, że uszkodzenie zostało spowodowane przez przewoźnika Sprzedający po dokonanej ocenie wszystkich okoliczności sprawy, może nie ponosić osobistej odpowiedzialności za uszkodzenie towaru . Jeśli protokół szkody zostanie spisany prawidłowo a uszkodzeń nie dokonał Kupujący- reklamację w firmie transportowej składa Sprzedający, a Klient otrzymuje wymieniony towar lub zwrot gotówki Klient ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

2. Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 1, przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, mogą być rozpatrywane przez Sprzedającego odmownie po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

3. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi w trybie ust. 1, zdanie drugie i jednocześnie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

§ 8 Prawo własności

1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.

2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

§ 9 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedający oświadcza, że produkty nabywane przez Klientów mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.

2. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze. Zasady każdorazowo wynikają z dokumentu gwarancji sprzedawcy dostępnego na stronie internetowej, jeśli dany produkt jest objęty gwarancją. W warunkach sprzedaży strony mogą również uzgodnić wyłączenie rękojmi, co potwierdzone zostanie w przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego.

3. Kupujący zobowiązany jest skierować zgłoszenie reklamacyjne do wyznaczonego przez Sprzedającego punktu serwisowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

4. W przypadku, gdy wada towaru stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.

5. W przypadku gdy wada towaru zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru Sprzedającego - poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedającego własności towaru (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych towaru, spowodowanej wadą.

6. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.).

§ 10 Koszty naprawy

1. Jeżeli klient odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Home Decoration Sp. z o.o. danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.homedecoration.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego, jak w szczególności:

  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedającego

  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedającego.

§ 12 Pozostałe klauzule

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd powszechny.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie i obowiązują w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu takiej zmiany na stronie www.homedecoration.pl.

§ 13 Obowiązujące prawo

1. W stosunku do wszelkich umów i sporów zawartych i powstałych na gruncie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie